KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Organizacja poradni

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie jej działania (Miasto Głowno i Gmina Głowno, Miasto-Gmina Stryków).

Poradnia udziela pomocy dzieciom nie uczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom, zamieszkałym na terenie jej działania (Miasto Głowno i Gmina Głowno, Miasto-Gmina Stryków).

Organy i osoby sprawujące w jednostce określone funkcje i ich kompetencje, czyli informacja o kierowniku jednostki i posiadanych przez niego kompetencji ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej

Organami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie są:

 1. Dyrektor Poradni
 2. Rada Pedagogiczna

Kompetencje dyrektora Poradni:

 1. kieruje działalnością placówki i reprezentuje ja na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,
 4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną i gospodarczą obsługę Poradni,
 5. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
 6. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 7. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Poradni,
 8. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 
 9. w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Poradni,
 10. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Poradni.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 1. zatwierdzanie planów pracy Poradni,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 3. uchwalanie regulaminu swojej działalności,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli pedagogicznych,
 5. przygotowanie projektu statutu Poradni lub jego zmian i jego uchwalenia,
 6. zgłaszanie wniosku o odwołanie dyrektora,
 7. opiniowanie w szczególności:
  • organizacji pracy Poradni,
  • projektu planu finansowego,

wniosków dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń,

nagród i innych wyróżnień.

Podstawa prawna działalności organów Poradni:

 1. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami),
 2. Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głownie
odpowiada: Grażyna Kujawiak
data: 30-07-2018
data: 30-07-2018
data: 30-07-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 123